🍀🔔 🔔⚡POZOR!!🍀Doprava od 2000 Kč ZDARMA A NEBO JEN 59 Kč!!⚡ 🔔 🔔🍀
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po-Pá 9:00-15:00
Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 1 500,00 Kč a máte dopravu ZDARMA v ČR
  1. Úvod
  2. Obchodní pod.
  3. Reklamační řád
Novinky
24.05.2019
Gravírování
Jestliže gravírování nebude zvoleno nebo se nenabízí a vy přesto vyplníte text nebo foto ke gravírování, tak na toto se brát zřetel nebude a zboží bud... číst celé
Zobrazit všechny novinky

Oficiální licencovaný Zippo zapalovač NHL®

BONUSOVÝ SYSTÉM

K zakoupenému zboží obdržíte kupon na slevu 10% při příštím nákupu v našem e-shopu na šperky.

Nebo se zaregistrujte a za každý nákup se sleva zvětšuje.

DOPRAVA ZDARMA

Při nákupu šperků v celkové hodnotě 2000 Kč a více neúčtujeme poštovné.

(Balík do Balíkovny )

KRABIČKA NA ŠPERKY ZDARMA

ZÁRUKA!

Záruka je 24 měsíců.

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Jaroslav Nešleha (stellman.cz), IČ 41953975, DIČ CZ7006050678, se sídlem Karla Rezka 248, Kladno, 27309, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku (zapsáno od 22.09.1992)Číslo jednací: 429/92/ž/m, a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující, kterým může být podnikatel nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Jaroslav Nešleha. Ivana Olbrachta 63. Kladno. 27201.
1)Úvodní ustanovení
Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto
reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České
republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost
kupujícího mu jej předá v textové podobě.

Tento reklamační řád je v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.


Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:
je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při
převzetí kupujícím,
vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to
z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou,
zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

Adresa pro uplatnění reklamace:

Ocelnictví

Jaroslav Nešleha

Ivana Olbrachta 63

Kladno

27201

tel: +420 737 290 660,

e-mail: info@stellman.cz

2)Uplatnění reklamace
Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v jeho provozovně, v níž je přijetí
reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě
podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou
provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které
prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího
nebo v místě kupujícímu bližším.
Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a
to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění
záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu,
která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není
možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je
zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě,
nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou
součinnost
3.Lhůta pro uplatnění práv
Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého
zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí
prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty
nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající
či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.
Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je
vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o
vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z
vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.
Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro
uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.
Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na
vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a
prodávajícím.

4)Vyřízení reklamace
Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů.
Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen
vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace,
charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým
bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s
kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení
smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně
potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení
reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.
Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace
nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží
svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem
upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

5)Jakost při převzetí
Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského
zákoníku, tedy:
zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto
druhu obvykle používá,
zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující
právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se
vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může
odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady
neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné
odstranění vady.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu
jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na
přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho
součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době
nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.


6)Odpovědnost prodávajícího za vadu
Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy,
se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní
odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy
v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal,
v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.
Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci,
opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné
výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo
přiměřenou slevu.
Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má
kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady
po opravě nebo pro větší počet vad.

7)Náklady reklamace a řešení sporů
Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů
spojených s uplatněním svého práva.
V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě
s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého
odborného posouzení vady.
Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy
mimosoudních řešení spotřebitelských sporů zejména na systém www.komora.cz.  (Vice informací zde), případně na příslušný soud.


8)Smluvní záruka za jakost
Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí
tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční
list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

Novinky z našeho blogu

VÁNOČNÍ SADY
VÁNOČNÍ SADY
Hledáte jedinečné a originální vánoční dárky pro vaše blízké a přátele? Pak jste narazili na správné stránky! Nevíte jaký vánoční dárek koupit kamará... číst celé
Dárky pro muže
Dárky pro muže
Pravý muž potřebuje ten pravý dárek a nezáleží na tom, jestli se jedná o dárek pro tátu, o dárek pro bratra či dárek pro manžela. Víme, že takový dáre... číst celé
Dárky pro radost a pohodový den.
Dárky pro radost a pohodový den.
Dárkovou bednou uděláte radost každému muži. Kombinace pivní kosmetiky a sladké odměny je ideální po každém náročném dni. číst celé
Ohřívače rukou nejen pro vyznavače extrémních podmínek
Ohřívače rukou nejen pro vyznavače extrémních podmínek
Jistě se vám již někdy stalo, že jste se museli popasovat s nepříjemnou zimou například na své zimní dovolené či při své pánské jízdě třeba na Novém Z... číst celé
🍀Nepropásněte novinky a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
2014-2019 © Steelman.cz - Všechna práva vyhrazena Jaroslav Nešleha
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz